logo
policy image
arrows Atnaujinta 2023 08 23

Terms and Conditions Telemedic

1. Apibrėžimai

1.1. „Bendrovė“ reiškia paslaugos ar produkto gamintoją TELTONIKA TELEMEDIC UAB (įmonės kodas 305534534);

1.2. „Klientas“ reiškia firmą ar įmonę (ir jų teisinius atstovus);

1.3. „Sąlygos“ reiškia šias Sąlygas, išdėstytas šiame dokumente, ir, jei nenurodyta, apima bet kokias specialiąsias sąlygas, kurios raštu sutartos tarp Bendrovės ir Kliento, ir taip pat taikomos Dėvėtojui;

1.4. „Sutartis“ reiškia sutartį ar susitarimą tarp Bendrovės ir Kliento dėl Paslaugų ir (ar) Produktų tiekimo, įskaitant šias Sąlygas;

1.5. „Mobilioji programėlė“ reiškia „TeltoHeart“ mobiliąją programėlę (įskaitant bet kokią jų seriją), teiktiną Bendrovės pagal šias Sąlygas;

1.6. „Saityno platforma“ reiškia „TeltoCare“ Saityno platformą (adresu https://www.Teltocare.com, įskaitant bet kokią jų seriją), teiktiną Bendrovės pagal šias Sąlygas;

1.7. „Išmanioji apyrankė“ reiškia „TeltoHeart“ išmaniąją apyrankę (įskaitant bet kokią jų seriją), teiktiną Bendrovės pagal šias Sąlygas;

1.8 „Programinė įranga“ reiškia „MyHealth app“ (įskaitant bet kokią jų seriją), teiktiną Bendrovės pagal šias Sąlygas;

1.9. „Produktai“ reiškia „TeltoHeart“ programėlę, „TeltoHeart“ Išmaniąją apyrankę (įskaitant bet kokią jų seriją) ir „TeltoCare“ Saityno platformą, teiktinus Bendrovės pagal šias Sąlygas;

1.10. „Paslaugos“ reiškia „TeltoCare“ (Saityno platformą) ir „TeltoHeart“ (Mobiliąją programėlę), teiktinus pagal šias Sąlygas;

1.11. „Dėvėtojas“ asmuo, dėvintis „TeltoHeart“ išmaniąją apyrankę;

1.12. „Produkto privatumo politika“ reiškia „TeltoHeart“ privatumo politiką, esančią adresu

https://www.Teltocare.com/privacy-policy/

2. Naudojimo Sąlygos

2.1. Šiame dokumente išdėstomos sąlygos, pagal kurias Bendrovė teikia Paslaugas ir Produktus savo Klientams ir (ar) Dėvėtojams. Šios Sąlygos reglamentuoja Bendrovės Paslaugų teikimą Klientui ir (ar) Dėvėtojui, neįtraukiant jokių kitų Kliento ir (arba) Dėvėtojo pateiktiems užsakymams dėl Produktų ar Paslaugų taikomų sąlygų.

2.2. Šios Sąlygos taikomos Produktų ir Paslaugų naudojimui, įskaitant bet kokią susijusią teikiamą Bendrovės aparatinę programinę įrangą, programinę įrangą, paslaugas ar funkcijas.

2.3. Šios Sąlygos netaikomos trečiųjų šalių mobiliajai programėlei ar operacinei sistemai. Į Išmaniąją apyrankę nėra galimybės atsisiųsti kitų programėlių.

2.4. Šios Sąlygos yra teisiškai įpareigojantis dokumentas tarp TELTONIKA TELEMEDIC UAB („Bendrovė“) ir (ar) Kliento bei taikytinos Dėvėtojui, kuris turi prieigą prie ar naudojasi Produktais ir Paslaugomis. Prašome atidžiai peržiūrėti šias Sąlygas.

3. Produktų ir Paslaugų naudojimo sąlygos

3.1. Produktai ir Paslaugos yra siūlomi sutinkant su šiomis Sąlygomis be pakeitimų. Turėdamas prieigą prie ar naudodamasis Produktais ir Paslaugomis, Jūs sutinkate būti saistomas visų šiose Sąlygose nurodytų sąlygų. Laikas nuo laiko Bendrovė Sąlygas gali keisti išimtine Bendrovės diskrecija. JEI NESUTINKATE SU VISOMIS ŠIŲ SĄLYGŲ NUOSTATOMIS BE PAKEITIMŲ, TUOMET NEGALITE GAUTI PRIEIGOS PRIE AR NAUDOTIS PRODUKTAIS IR PASLAUGOMIS. Prašome periodiškai patikrinti, ar šios Sąlygos neturi pakeitimų. Jūsų tolimesnė prieiga prie ar naudojimasis Produktais ir Paslaugomis po bet kokių Sąlygų pakeitimų reiškia Jūsų sutikimą su tais pakeitimais.

3.2. Produktai ir Paslaugos gali tinkamai nefunkcionuoti, jei neįdiegsite kokių nors būtinų lydinčiųjų programų arba aparatinės programinės įrangos ar programinės įrangos atnaujinimų Produktams ir Paslaugoms ar Jūsų mobiliajam įrenginiui. Klientas ir (ar) Dėvėtojas yra atsakingas už mobiliojo ryšio operatoriaus įkainius ir mokesčius, kurie gali būti taikomi naudojantis Produktais ir Paslaugomis. Produktai ir Paslaugos gali suteikti Klientui ir (ar) Dėvėtojui galimybę mobiliajame įrenginyje vykdyti tam tikras funkcijas, tokias, kaip „Bluetooth“. Klientas ir (ar) Dėvėtojas prisiima visas rizikas Jūsų mobiliajam įrenginiui, jei nuspręsite tokiomis funkcijomis naudotis.

3.3. Naudojantis Produktais ir Paslaugomis, Klientui ir (ar) Dėvėtojui laikas nuo laiko gali būti užduodami klausimai apie naudojimosi Produktais ir (ar) Paslaugomis patirtį.

4. Amžiaus apribojimai

4.1. Naudodamiesi Produktais ir Paslaugomis Klientas ir (ar) Dėvėtojas užtikrina, jog teisiškai yra tokio amžiaus, kad galėtų sudaryti įpareigojančią sutartį, ar kad esate ne jaunesni kaip 22 metų amžiaus. Klientas ir (ar) Dėvėtojas negali naudotis Produktais ir Paslaugomis, jei yra jaunesni kaip 22 metų amžiaus.

4.2. Svarbu: Jei nesate Dėvėtojas, Jūs esate atsakingas už užtikrinimą, kad Dėvėtojas (arba, jei Dėvėtojas yra jaunesnis nei 22 metų amžiaus, kad jų tėvas/motina ar teisėti atstovai): (i) buvo informuoti, jog Paslaugos neteikiamos, jei išmanioji apyrankė neturi baterijos energijos; (ii) supranta, kaip naudotis Produktais ir Paslaugomis, ir žino apie Produktų ir Paslaugų apribojimus, jei taikytina, ir sutinka su Sąlygomis Dėvėtojo vardu. Turite užtikrinti, kad Dėvėtojas (arba, jei Dėvėtojas yra jaunesnis nei 22 metų amžiaus, Dėvėtojo tėvas/motina ar teisėtas atstovas) aiškiai sutinka, jog Produktų ir Paslaugų tikslu pagal Bendrovės „TeltoHeart“ privatumo politiką būtų renkama ir Bendrovės naudojama bet kokia reikalinga asmeninė informacija.

5. Privatumo politika

5.1. Visa per Produktus ir Paslaugas pateikta ir Bendrovės surinkta informacija yra tvarkoma pagal Bendrovės „TeltoHeart“ privatumo politiką, kuri dėl šios nuorodos tampa neatskiriama šių Sąlygų dalis. Produktuose ir Paslaugose veikiančios programėlės bei išmanioje apyrankėje įdiegta operacinė sistema gali atskirai rinkti informaciją ir tokį rinkimą reglamentuoja taikytinos Privatumo politikos įmonėms, teikiančioms programėles ir operacinę sistemą.

5.2. „TeltoHeart“ privatumo politikos sąlygas galima peržiūrėti internetinėje nuorodoje:

https://www.Teltocare.com/privacy-policy/.

6. Naudojimo rizika

6.1. Produktų ir Paslaugų naudojimas yra skirtas privačiam naudojimuisi. Kliento ir (ar) Dėvėtojo naudojimasis Produktais ir Paslaugomis yra išimtinai jų pačių rizika.

6.2. Neapribojant jokių kitų šių Sąlygų nuostatų, Bendrovė neteikia jokių pareiškimų, garantijų ar pažadų dėl jokių iš funkcijų ar paslaugų tikslumo, patikimumo ar veiksmingumo.

6.3. Bendrovė negarantuoja, kad visuomet veiks visas Produktuose ir Paslaugose esantis funkcionalumas. Bendrovė negarantuoja, kad Produktais ir Paslaugomis pateikta informacija yra 100 % tiksli.

6.4. Neinterpretuokite ar nesiimkite klinikinių veiksmų, paremtų Produktų ar Paslaugų matavimais, pirma nepasikonsultavę su kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

„TeltoHeart“ IŠMANIOSIOS APYRANKĖSŽIO NAUDOJIMAS NESKIRTAS ATVEJAMS, KAI REIKALINGA SKUBI MEDICININĖ PAGALBA. JEI MANOTE, KAD JUMS REIKALINGA SKUBI MEDICININĖ PAGALBA, TURĖTUMĖTE SKAMBINTI SAVO GYDYTOJUI AR SKUBIAJAI MEDICINOS PAGALBAI.

7. Programinės įrangos licencija

7.1. Šiuo dokumentu mes suteikiame Jums ribotą, asmeninę, neišimtinę, neperduodamą, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą ir atšaukiamą teisę naudotis Produktais ir Paslaugomis šios Sutarties nustatyta tvarka. Produktuose ir Paslaugose yra mūsų vertingos intelektinės nuosavybės ir Jūs neįgaunate jokių teisių į Produktuose ir Paslaugose esančią programinę įrangą, išskyrus ja naudotis šios Sutarties nustatyta tvarka. Negalite: (a) kopijuoti, perskirstyti, skelbti, atlikti apgrąžos inžineriją (eng. reverse engineering), dekompiliuoti (eng. decompile), išrinkti dalimis, modifikuoti, versti ar atlikti bet kokį bandymą pasiekti ar panaudoti Produktų ir Paslaugų pirminį programos tekstą; (b) naudoti Produktų ir Paslaugų taikytinų įstatymų ar šios Sutarties draudžiamu būdu.

7.2. Programinė įranga, dokumentacija, sąsajos, turinys, šriftai ir bet kokie duomenys, kurie buvo gauti su Produktais ir Paslaugomis, kaip gali būti atnaujinta ar pakeista Bendrovės teikiamais funkcijų patobulinimais, programinės įrangos atnaujinimais ar sistemos atkūrimo programine įranga (toliau – „Programinės įrangos atnaujinimai“). Bendrovė išsaugo pačios Programinės įrangos nuosavybės teisę ir pasilieka visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos Jums. Jūs sutinkate, kad šios Programinės įrangos licencijos sąlygos bus taikomos bet kokiems Bendrovės Produktams ir Paslaugoms.

7.3. Bendrovė savo nuožiūra gali padaryti prieinamus būsimus Programinės įrangos atnaujinimus Produktams ir Paslaugoms. Programinės įrangos atnaujinimai, jei tokių būtų, gali nebūtinai apimti visas esamas programinės įrangos funkcijas ar naujas funkcijas, kurias Bendrovė išleidžia naujesniems ar kitiems Produktams ir Paslaugoms. Šios Licencijos sąlygos bus taikomos bet kokiems Bendrovės teikiamiems Programinės įrangos atnaujinimams, kurie pakeičia ir (ar) papildo Originalų Programinės įrangos produktą, nebent kartu su tokiu Programinės įrangos atnaujinimu yra pateikiama atskira licencija; tokiu atveju bus taikomos tos licencijos sąlygos. ATSISIŲSDAMI PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMĄ, KAIP TAIKYTINA, JŪS SUTINKATE BŪTI SAISTOMAS ŠIOS LICENCIJOS SĄLYGŲ.

7.4. Taikant šios Licencijos sąlygas, Jums yra suteikiama ribota neišimtinė licencija atsisiųsti Programinės įrangos atnaujinimus, kuriuos Bendrovė gali padaryti prieinamais. Ši Licencija neleidžia Jums atnaujinti ar atkurti Bendrovės Produktų ir Paslaugų, kurių nevaldote ir (ar) neturite, ir (ar) dalintis Programinės įrangos atnaujinimais su trečiosiomis šalimis.

7.5. Patvirtindamas šią Programinės įrangos licenciją Jūs sutinkate, kad neatlikdamas Programinės įrangos atnaujinimų, negalėsite naudotis Produktais ir Paslaugomis, nebent bus atlikti visi Programinės įrangos atnaujinimai.

8. Autorių teisės ir kita intelektinė nuosavybė

8.1. Visas Produktuose ir Paslaugose ar per juos prieinamas turinys ir kita medžiaga, įskaitant, be apribojimų, Produktų ir Paslaugų prekės ženklus, paslaugų ženklus, prekybinius pavadinimus, vaizdus, garsą, tekstą, programinę įrangą, dizainus bei „išvaizdą ir turinį“ (kartu – „Produktų ir Paslaugų turinys“) priklauso Bendrovei arba yra jos licencijuojamas ir yra saugomas autorių teisių, prekės ženklų ir kitų intelektinės nuosavybės įstatymų. Be Bendrovės išreikšto rašytinio leidimo negalite atgaminti, pakartotinai paskelbti, platinti, rodyti, atlikti, transliuoti, parduoti ar kitaip naudoti jokio Produktų ir Paslaugų turinio. Visas teises, kurios šioje Sutartyje nėra aiškiai suteiktos Jums, pasiliekame mes ir (ar) mūsų licenciarai.

8.2. Klientas ir Dėvėtojas užtikrina, kad Produktus ir (ar) Paslaugas naudos tik šių Sąlygų nustatyta tvarka.

9. Draudžiamas elgesys

9.1. Klientas ir (ar) Dėvėtojas sutinka laikytis visų taikytinų įstatymų ir:

(a) nesiųsti, netransliuoti, neskelbti, nesiųsti el. paštu ar kitaip Produktams ir Paslaugoms nepadaryti prieinamos jokios medžiagos jokiu formatu, kuri:

(i) yra klaidinga, netiksli, klaidinanti, apgaulinga, neteisėta, žalinga, grasinanti, užgauli, priekabiaujanti, sudaranti deliktą, šmeižikiška, vulgari, nepadori, pažeidžianti kito privatumą;

(ii) pažeidžia bet kurios trečiosios šalies intelektinę nuosavybę ar kitas nuosavybės teises, teises į viešumą ar privatumą; ar

(iii) kurioje yra virusų, kirminų, Trojos arklių, terminuotųjų programų, sugadintų failų ar bet kokios kitos programinės įrangos ar programų, sukurtų pertraukti, trukdyti, perimti, eksproprijuoti, sunaikinti ar apriboti Produktų ir Paslaugų ar bet kokios su Produktais ir Paslaugomis susijusios kompiuterinės programinės ar aparatinės įrangos arba įrenginio funkcionalumą;

(b) nekeisti, nešalinti ar nefalsifikuoti jokių nuorodų apie autorystę ar kitų nuosavybės teisių nuorodų apie Produktų ir Paslaugų turinio kilmę ar šaltinį;

(c) neapsimetinėti jokiu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrovės darbuotojais ar pareigūnais, ar melagingai neteigti arba kitaip klaidingai nepateikti ryšio su jokiu asmeniu ar subjektu;

(d) jokiomis priemonėmis nebandyti gauti neteisėtos prieigos prie Produktų ir Paslaugų arba kito asmens paskyros ar informacijos, esančios Produktuose ir Paslaugose arba per juos;

(e) nenaudoti jokio roboto, duomenų ištraukimo įrankio, peržiūros-duomenų surinkimo roboto ar jokio kito automatinio įrenginio ar rankinio proceso, siekiant stebėti ar kopijuoti Produktus ir Paslaugas ar bet kokį Produktų ir Paslaugų turinį be mūsų išankstinio aiškaus rašytinio leidimo;

(f) nesiimti jokio veiksmo, kuris neprotingai ar neproporcingai daug apkrautų Produktus ir Paslaugas;

(g) nesiimti jokio veiksmo, dėl kurio Bendrovei atsirastų atsakomybė ar Bendrovė prarastų bet kokias Bendrovės verslo partnerių, pardavėjų ar tiekėjų paslaugas;

(h) nesiimti jokio veiksmo, dėl kurio mes pažeistume bet kokį taikytiną įstatymą, nuostatus, potvarkį ar teisės aktą, ar kuris pažeistų Sutartį;

(i) nesiimti savidiagnostikos ir profesionalų medicininį įvertinimą pakeičiančio sprendimo. Produktai ir Paslaugos nėra sukurti ar skirti naudoti diagnozuojant ligą ar kitas būkles, ar bet kokios būklės ar ligos pašalinimui, švelninimui, gydymui ar prevencijai. Prieš priimant bet kokius su Jūsų sveikata susijusius sprendimus, prašome pasikonsultuoti su savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėju;

(j) nenaudoti Produktų ir Paslaugų netinkamu būdu.

Prieš naudojantis produktu ar paslauga, patartina kreiptis patarimo į sveikatos priežiūros specialistą. Jei naudodamiesi patiriate bet kokį diskomfortą ar nepageidaujamus poveikius, patariame naudojimąsi nutraukti ir pasikonsultuoti su savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėju.

10. Pareigos naudojant Produktus ir Paslaugas

10.1. Klientas:

10.1.1. turi laikytis šių Sąlygų ir nurodymų, kai siūlo ir (ar) naudoja Produktus ir Paslaugas;

10.1.2. yra įpareigotas nekeisti, nemodifikuoti Dėvėtojo įvestos informacijos ar duomenų;

10.1.3. yra įpareigotas neperduoti, nesidalinti Dėvėtojo duomenimis, išskyrus leistiną tikslą – tinkamą Produktų naudojimą ir (ar) Paslaugų teikimą;

10.1.4. turi užtikrinti, kad Produktai ir Paslaugos nebūtų naudojami jokiam tikslui, kuris būtų užgaulus, neteisėtas, apgaulingas, reikštų trukdymą, priekabiavimą ar nusikalstamoms veikloms;

10.1.5. yra atsakingas už veiklos Produktuose ir Paslaugose stebėjimą. Išskyrus, kai reikalauja įstatymas, Bendrovė nestebės jokių pranešimų iš Išmaniosios apyrankės ir nežinos, ar Klientui reikia pagalbos, arba ar bet koks įspėjimas yra klaidingas ar tikras;

10.1.6. Klientui draudžiama bet kokiu būdu modifikuoti ar bandyti modifikuoti, dekompiliuoti, ištrinkti dalimis, atlikti apgrąžos inžineriją, gadinti ar bandyti išgauti Produktų ir Paslaugų pirminį programos tekstą; bandyti Bendrovės sistemų pažeidžiamumą ar pažeisti bet kokias saugumo ar autentifikavimo priemones; ar apeiti bet kokią technologinę priemonę, kurią įgyvendina Bendrovė, jos partneriai ar bet kokia kita trečioji šalis (įskaitant kitą naudotoją), siekiant apsaugoti Produktus ir Paslaugas;

10.1.7. yra atsakingas už tai, kad būtų susisiekta su Bendrove, jei Produktuose ir Paslaugose nustatomas defektas, kliudantis naudoti Produktus ir Paslaugas;

10.1.8. yra įpareigotas atlyginti Bendrovei nuostolius už bet kokią ir visą žalą, reikalavimus, baudas ar kitas finansines ir nefinansines pasekmes, kurios kyla dėl Kliento padaryto šiose Sąlygose nurodytų sąlygų pažeidimo.

10.2. Dėvėtojas:

10.2.1. turi laikytis šių Sąlygų ir nurodymų, kai siūlo ir (ar) naudoja Produktus ir Paslaugas;

10.2.2. yra vienintelis atsakingas už įvestų duomenų autentiškumą ir teisingumą;

10.2.3. yra atsakingas, kad slaptažodžiai ir kita identifikuojanti Produktų ir Paslaugų informacija būtų laikoma saugiai;

10.2.4. yra atsakingas, kad neįvestų jokios informacijos ar duomenų, kurie galėtų neatitikti ar pažeisti Sąlygas ir (ar) taikytiną teisę;

10.2.5. yra įpareigotas nepašalinti, nekeisti, neatgaminti, nemodifikuoti, neadaptuoti ar neuždengti jokių pranešimų apie autorių teises, prekės ženklą, paslaugų ženklą ar kitas nuosavybines teises, inkorporuotų Produktuose ir Paslaugose ar pateikiamų kartu su jais. Bendrovės logotipai ir bet kokie kiti prekės ženklai, kurie gali būti matomi Produktuose ir Paslaugose, ir bendra Produktų ir Paslaugų išvaizda bei turinys, įskaitant išdėstymą, grafiką, piktogramas ir skriptus, negali būti kopijuojami, atgaminami, adaptuojami, modifikuojami, imituojami ar naudojami, visa apimtimi ar iš dalies;

10.2.6. yra atsakingas už Išmaniosios apyrankės baterijos palaikymą ir bet kokių Išmaniosios apyrankės aparatinės programinės įrangos atnaujinimų, apie kuriuos pranešama Mobiliojoje programėlėje ar Saityno platformoje, atlikimą. Dėvėtojas pripažįsta, kad jei Išmanioji apyrankė neturi baterijos ar jei nebuvo atliktas aparatinės programinės įrangos atnaujinimas, Produktai ir Paslaugos nebus prieinami ar gali būti neigiamai paveikti;

10.2.7. Produktų ir Paslaugų negali naudoti jokiam tikslui, kuris būtų užgaulus, neteisėtas, apgaulingas, reikštų trukdymą, priekabiavimą ar nusikalstamoms veikloms;

10.2.8. yra atsakingas už veiklos Produktuose ir Paslaugose stebėjimą. Išskyrus, kai reikalauja įstatymas, Bendrovė nestebės jokių pranešimų iš Išmaniosios apyrankės ir nežinos, ar Dėvėtojui reikia pagalbos, arba ar bet koks įspėjimas yra klaidingas ar tikras;

10.2.9. pripažįsta, kad Išmanioji apyrankė nėra skubiosios pagalbos paslauga ir negali būti naudojamas susisiekti su skubiosios pagalbos tarnybomis;

10.2.10. Dėvėtojui draudžiama bet kokiu būdu modifikuoti ar bandyti modifikuoti, dekompiliuoti, išrinkti dalimis, atlikti apgrąžos inžineriją, gadinti ar bandyti išgauti Produktų ir Paslaugų pirminį programos tekstą; bandyti Bendrovės sistemų pažeidžiamumą ar pažeisti bet kokias saugumo ar autentifikavimo priemones; ar apeiti bet kokią technologinę priemonę, kurią įgyvendina Bendrovė, jos partneriai ar bet kokia kita trečioji šalis (įskaitant kitą naudotoją), siekiant apsaugoti Produktus ir Paslaugas;

10.2.11. yra atsakingas už tai, kad būtų susisiekta su jo tiekėju, jei Produktuose ir Paslaugose nustatomas defektas, kliudantis naudoti Produktus ir Paslaugas ar bent vieną sistemos dalį, tokią, kaip „TeltoHeart“, „TeltoHeart“ programėlę ar telefoną;

10.2.12. yra įpareigotas atlyginti Bendrovei nuostolius už bet kokią ir visą žalą, reikalavimus, baudas ar kitas finansines ir nefinansines pasekmes, kurios kyla dėl Dėvėtojo padaryto šiose Sąlygose nurodytų sąlygų pažeidimo.

11. Saugumo klausimai

11.1. Jei Išmanioji apyrankė ar mobilioji įranga yra pavagiami, sugadinami, sunaikinami ar pametami, Bendrovė neturi Jums grąžinti jokių pinigų, kuriuos siekdami naudotis Produktais ir Paslaugomis sumokėjote avansu, ar Išmaniosios apyrankės ar mobiliosios įrangos kainos.

11.2. Dėl pagalbos saugumo klausimais, Klientas ir (ar) Dėvėtojas turėtų susisiekti su savo tiekėju.

12. Bendrovės garantijos

12.1. Taikant žemiau išdėstytas Sąlygas, Bendrovė garantuoja, kad Produktai ir Paslaugos pagal šias Sąlygas pateikimo metu bus tinkamos kokybės, ir kad Paslaugos bus teikiamos pagrįstai rūpestingai bei pasitelkiant deramus įgūdžius.

12.2. Taikytinos Paslaugų ir Produktų garantijos sąlygos: Klientui – garantijos sąlygos yra taikomos, kaip nurodyta https://teltonika-telemedic.com/support/warranty-repair, Dėvėtojui garantijos sąlygos taikytinos, kaip numatyta pagal sutartį tarp Dėvėtojo ir jo tiekėjo.

12.3. Jei Produktas ir (ar Paslauga) garantijos laikotarpiu neatitinka nustatytos kokybės, su defektu ar kitaip neatitinka sąlygų, garantijų, įsipareigojimų, Klientas (Dėvėtojas) gali pareikšti pretenziją pagal Produkto ir paslaugos garantiją savo tiekėjui.

12.4. Bet kokios ir visos pretenzijos dėl Produktų ir (ar) Paslaugų turėtų būti sprendžiamos kreipiantis: Klientams – į Bendrovę, o Dėvėtojui – į savo tiekėją.

13. Garantijų atsakomybės ribojimas

13.1. KLIENTAS (DĖVĖTOJAS) PATVIRTINA, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA SUTEIKIAMA TOKIA, „KOKIA YRA“, BE JOKIOS GARANTIJOS, AIŠKIOS AR NUMANOMOS, IR DIDŽIAUSIA TAIKYTINOS TEISĖS LEIDŽIAMA APIMTIMI. NEI BENDROVĖ, JOS LICENCIARAI, NEI AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT TINKAMUMO PREKYBAI, KOKYBĖS LYGIO TNKAMUMO AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, TIKSLUMO IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJOMIS.

13.2. BENDROVĖ AR JOKIA KITA ŠALIS NETEIKIA GARANTIJOS, KAD PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE ESANČIOS FUNKCIJOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS, AR KAD PROGRAMINĖS ĮRANGOS VEIKIMAS BUS NEPERTRAUKIAMAS AR BE KLAIDŲ. KLIENTAS (DĖVĖTOJAS) PRISIIMA VISĄ ATSAKOMYBĘ IR RIZIKĄ DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS PASIRINKIMO JŪSŲ SIEKIAMIEMS REZULTATAMS PASIEKTI IR DĖL ĮDIEGIMO, NAUDOJIMOSI BEI IŠ TO GAUTŲ REZULTATŲ.

13.3. TIK KLIENTAS (DĖVĖTOJAS) YRA ATSAKINGAS UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ ĮRENGINIAMS, ĮSKAITANT MOBILIUOSIUS ĮRENGINIUS, SUSIJUSIUS SU IŠMANIĄJA APYRANKE AR DUOMENIMIS (ĮSKAITANT DUOMENŲ PRARADIMĄ), MOBILIĄSIAS PROGRAMĖLES, PASLAUGAS, KURI ATSIRANDA DĖL PRIEIGOS PRIE PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ AR JŲ NAUDOJIMO.

13.4. PROGRAMINĖ ĮRANGA IR APARATINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA NĖRA SKIRTOS AR TINKAMOS NAUDOTI SITUACIJOSE AR APLINKOSE, KUR IŠMANIOSIOS APYRANKĖS TEIKIAMO TURINIO, DUOMENŲ AR INFORMACIJOS TRŪKUMŲ AR UŽDELSIMŲ, ARBA KLAIDŲ AR NETIKSLUMŲ JUOSE PADARINYS GALĖTŲ BŪTI MIRTIS, ŽALA ASMENIUI ARBA DIDELĖ FIZINĖ ŽALA AR ŽALA APLINKAI. 

14. Atsakomybės apribojimas

14.1. KIEK NEDRAUDŽIA TAIKYTINA TEISĖ, JOKIOMIS APLINKYBĖMIS BENDROVĖ, JOS DARBUOTOJAI NĖRA ATSAKINGI UŽ JOKĮ NEGAUTĄ PELNĄ, PAJAMAS, PRARASTUS PARDAVIMUS, DUOMENIS AR PAKAITINIŲ PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDAS, ŽALĄ TURTUI, ŽALĄ ASMENIUI, VERSLO VEIKLOS SUTRIKDYMĄ, VERSLO INFORMACIJOS PRARADIMĄ AR UŽ BET KOKIUS SPECIALIUOSIUS, TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, SUSIJUSIUOSIUS, EKONOMINIUS, BAUDINIUS, SPECIALIUOSIUS AR IŠVESTINIUS NUOSTOLIUS, KAIP JIE BEBŪTŲ SUKELTI, IR TIEK KYLANČIUS PAGAL SUTARTINĖS, DELIKTINĖS, APLAIDUMO, TIEK KITĄ ATSAKOMYBĖS, KYLANČIOS IŠ PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO NAUDOTI, TEORIJĄ, NET JEI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ YRA PRANEŠTA.

KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA APRIBOTI ATSAKOMYBĖS UŽ ŽALĄ ASMENIUI ARBA SUSIJUSIŲJŲ AR IŠVESTINIŲ NUOSTOLIŲ, TAIGI ŠIS APRIBOJIMAS ŠIAIS ATVEJAIS GALI BŪTI NETAIKOMAS.

14.2. VISA BENDROVĖS ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ (IŠSKYRUS, KAIP GALI BŪTI REIKALAUJAMA TAIKYTINOS TEISĖS TAIS ATVEJAIS, KAI TAI SUSIJĘ SU MIRTIMI AR ŽALA ASMENIUI, KYLANČIA IŠ BENDROVĖS APLAIDUMO) JOKIU ATVEJU NEGALI VIRŠYTI PRODUKTO IR (AR) PASLAUGOS KAINOS SUMOS.

15. Žalos atlyginimas

15.1. Klientas ir (ar) Dėvėtojas sutinka atlyginti Bendrovei ir mūsų atitinkamiems pareigūnams, direktoriams, akcininkams, darbuotojams, agentams, atstovams (bei jų atitinkamiems įpėdiniams ir teisių perėmėjams) žalą, laikyti juos neatsakingais už ir atleisti nuo ir dėl bet kokių ir visų reikalavimų, žalos atlyginimo, kaštų ir išlaidų, įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstus mokesčius advokatams, kylančių iš ar susijusių su: (i) prieiga prie Produktų ir Paslaugų, jų naudojimu, bandymu naudoti, negalėjimu naudoti ar netinkamu naudojimu; (ii) bet kurios iš šių Sąlygų pažeidimu; (iii) bet kokių trečiosios šalies teisių pažeidimu, įskaitant, be apribojimų, bet kokias autorių teises, nuosavybės ar privatumo, intelektinės nuosavybės teises; ar (iv) bet kokiu tvirtinimu, kad Produktų ir Paslaugų naudojimas sukėlė žalos trečiajai šaliai.

16. Duomenų tvarkymas ir apsauga

16.1.    Šalys susitaria, kad šalims tvarkant asmens duomenis ryšium su šių Sąlygų vykdymu, taikomos šio 16 straipsnio nuostatos. Visos sąlygos dėl duomenų tvarkymo ir apsaugos yra nurodytos „TeltoHeart“ privatumo politikoje, kurią galima rasto pasinaudojus internetine nuoroda

https://www.Teltocare.com/privacy-policy/

17. Pranešimai

17.1. Apie bet kokias Kliento problemas (išskyrus garantiją) naudojantis Produktais ir Paslaugomis turėtų būti pranešama Bendrovės pagalbos komandai, kuri stengsis padėti klausimą išspręsti – prašome susisiekti:

17.1.1. telefono numeriu +370 5 219 4681;

17.1.2. paštu: Ukmergės g. 120-1, LT-08126 Vilnius, Lietuva; arba

17.1.3. per interneto svetainę: https://teltonika-telemedic.com .

17.2. Apie bet kokias Dėvėtojo naudojimosi Produktais ir Paslaugomis problemas turėtų būti pranešama jo Produktų ir (ar) Paslaugų teikėjo kontaktais.

17.3. Jei Klientas nusipirko Bendrovės Produktus ir Paslaugas ir susiduria su kokiomis nors problemomis, jam patariama susisiekti su Bendrovės pagalbos tarnybos sistema per savo pardavimo vadybininką. Bendrovės pagalbos tarnybos komanda padės Klientui sprendžiant bet kokias problemas su nusipirktais Produktais ir Paslaugomis. Bendrovė stengiasi suteikti aukščiausios kokybės paslaugą ir Bendrovė įsipareigojusi užtikrinti, kad visi Bendrovės Klientai gautų jiems reikalingą pagalbą. Susisiekdamas su pagalbos tarnybos sistema Klientas gali būti užtikrintas, kad jam rūpimi klausimai bus sprendžiami operatyviai ir profesionaliai.

17.4. Bet kokiame pranešime dėl Produktų ir (ar) Paslaugų turi būti: (a) pretenzijos aprašymas; (b) vietos Produktuose ir Paslaugose, kur yra tvirtinamai pažeidžiantis turinys, aprašymas; (c) Jūsų pilnas vardas ir pavardė (pavadinimas), pašto adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas; (d) Jūsų fizinis ar elektroninis parašas; ir (f) kitos svarbios aplinkybės.

18. Ginčų sprendimas ir reglamentuojantys įstatymai

18.1. Patvirtinimas, aiškinimas, keitimas, vykdymas ir ginčų sprendimas Produktų ir (ar) Paslaugų naudojimo atžvilgiu, šios Sąlygos yra reglamentuojamos Lietuvos Respublikos įstatymų, neatsižvelgiant į jos įstatymų kolizijų nuostatas. Sutikus su šiomis Sąlygomis, jos laikomos galiojančia ir įpareigojančia sutartimi. Jei dėl aukščiau nurodytų dalykų turinio ar vykdymo kyla bet koks ginčas, ginčas sprendžiamas abipusėmis derybomis. Tuo atveju, jei ginčas negali būti išspręstas derybomis, bet kuris ginčas gali būti pateiktas Lietuvos teismams Vilniuje, kurie turės išimtinę jurisdikciją.

19. Bendros sąlygos

19.1. Konfidenciali informacija reiškia informaciją, susijusią su Produktais, Paslaugomis, verslu, sutartimis, kuri atitinkamu metu gali būti, ar Bendrovės laikoma, konfidencialia. Tai apims visas komercines paslaptis ir intelektinę nuosavybę, įskaitant, be apribojimų, procesus, metodus, išradimus, techninius duomenis ir praktinę patirtį. Klientas ir Dėvėtojas įsipareigoja: (i) laikyti Konfidencialią informaciją griežtai konfidencialia, dedant pagrįstas pastangas, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam Konfidencialios informacijos naudojimui, platinimui ar paskelbimui; (ii) neatskleisti Konfidencialios informacijos jokiam asmeniui ir užkirsti kelią bet kokiam tokiam atskleidimui, išskyrus, kaip aiškiai leidžiama šiomis Sąlygomis ar pagal taikytiną teisę.

19.2. Bet kuri šalis atleidžiama nuo bet kurių iš savo prievolių pagal šias Sąlygas vykdymo ar savalaikio vykdymo, ir tokios prievolės pratęsiamos pagal aplinkybes pagrįstam laikotarpiui, jeigu jų vykdymui užkertamas kelias ar jis uždelsiamas dėl bet kokios priežasties, kurios pagrįstai negali kontroliuoti paveiktoji šalis (force majeure), tai, jokiu būdu neapribojant aukščiau pateiktų nuostatų bendro pobūdžio, apima stichines nelaimes, bet kokį įrangos ir technikos gedimą, bet kokį galios praradimą (kaip jis bebūtų sukeltas), bet kokį streiką, ekstremalias oro sąlygas, lokautą ar kitą pramoninį veiksmą ar bet kokius civilinius arba karinius neramumus ar konfliktą, bet kokį mobiliųjų duomenų tinklo teikėjų ir jų susijusios infrastruktūros gedimą, sutrikimą ar gedimą. Force majeure atveju paveiktoji šalis turi nedelsdama raštu pranešti kitai šaliai ir pateikti visą su tuo susijusią informaciją.

19.3. Jei bet kuri šių Sąlygų nuostata pripažįstama negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata turi būti atskirta nuo likusių Sąlygų, kurios išlieka visiškai galiojančios. Joks atsisakymas reikalauti atsakomybės už bet kokį Sąlygų pažeidimą ar prievolių nevykdymą negali būti laikomas atsisakymu reikalauti atsakomybės už jokį ankstesnį ar vėlesnį pažeidimą arba prievolių nevykdymą.

19.4. Aplinkybė, kad Bendrovė primygtinai nereikalauja laikytis bet kurių šiose Sąlygose išdėstytų sąlygų ar nereikalauja griežto jų vykdymo, negali būti laikoma tų sąlygų ar bet kokių iš teisių atsisakymu. Dėl papildomų sąlygų pasiekti konkrečias Produktų ir Paslaugų sekcijas ar funkcijas gali būti susitarta raštu.

19.5. Bendrovė pasilieka teisę, savo išimtine nuožiūra ir be sutikimo ar pranešimo visiškai ar iš dalies perduoti, perleisti, sublicencijuoti Produktus ir (arba) Paslaugas pasirinktam subjektui.

Susisiekite